ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח כל הסיכונים בגין שלב עבודות הבנייה וההקמה של פרויקטים דוגמת בתים פרטיים, מבני מגורים, מבני תעשייה, עבודות הנדסה אזרחית מכל סוג, כבישים ,גשרים וכו'.

פוליסת הביטוח היא לכל תקופת הבנייה/הקמה, ומכסה גם את חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש או גוף צד שלישי, וכן כיסוי של המעביד כלפי עובדיו באתר העבודות.

עיקרי הכיסוי:

# ביטוח כל הסיכונים לרכוש המוקם, לרבות ציוד קל לבנייה, מבני עזר וחומרים.

# ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות ההקמה.

# אחריות מעסיקים מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות ההקמה.